Hukuki Tercüme

Yabancı dilin yanı sıra hukuki bilgiye de sahip olan tercümanları ile İstanbul Tercüme Bürosu Vekaletname, Vasiyetname, Kefaletname, Kontrat, Tasdikname, İhbarname, Taahhütname, Sözleşme, Tutanak, Dilekçe, Mahkeme Kararı, Yargıtay Kararı, İbraname, Tapu, İmza Sirküleri, Yönetmelik, Yetkilendirme, Vergi Levhası, Gelir Tablosu, Bilanço, İrsaliye, Garanti Belgesi, Teknik Şartname, Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Kararı, Ekspertiz Raporu, Teminat Mektubu, Sigorta Poliçesi, İhale Şartnamesi, Boşanma Kararı, Mevzuat gibi belgelerinize gereken önemi vererek kusursuz hizmet sunar. Ayrıca hukuki tez ve dokümanlarınız itina ile hukuki terimler göz önüne alınarak tercüme edilir.

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır.